Panel Filter

Pre-Filters

 

ฟิลเตอร์มีโครงสร้างที่แข็งแรงเนื่องจากกรอบ อลูมิเนียม

 
มีดีไซน์ที่เหมาะสมกับระบบอากาศที่มีปริมาณอากาศที่หลากหลาย มีเดียฟิลเตอรถูกผนึกอย่างดีด้วย Progressive Density Structure และมีการทำความสะอาดผิวของมีเดียเพื่อให้การกรองมีความละเอียดมากขึ้น
มีเดียมีความทนทานต่อการล้างน้ำสูงและมี Pressure Drop ที่ต่ำ นอกจากนี้ยังมี face velocity 1.5-2.5 m/s และสามารถรองรับฝุ่นละอองได้สูง มีเดียจะไม่เกิดการบีบอัดจากความดันที่ไม่เกิน
Datasheet